1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
  3. Záruka a reklamace
Záruční doba a reklamace

Záruční doba
není-li uvedeno jinak, tak na všechny námi nabízené produkty se vztahuje doba záruky po dobu 2 let. U vířivých van značky Sunbelt garantujeme 2 letou dobu záruky počítač a motory, 10 letou záruku na konstrukci u modelů Dream a 25 letou záruku na konstrukci u ostatních modelů a 7 letou záruku na akrylové plastické hmoty.


Reklamace
případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.relaxovat.cz a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád internetového obchodu,  je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


Reklamační řád
kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. 
Vznikne-li na zboží dodaném obchodem www.relaxovat.cz reklamovatelná vada, zákazník uplatňuje reklamaci zasláním na e-mail info@relaxovat.cz, pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující předložil příslušné dokumenty, a to zejména prodejní doklad, záruční list apod. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených v záručním listě a obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, bude postupováno dle tohoto záručního listu a dle těchto předpisů. 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Neposkytujeme záruční servis na zboží které nemontujem. Poškozené díly u zoží, které si zákazník nebo jiná montážní firma smontuje sám, po zaslání opravíme, vyměníme a zašleme zpět.

K reklamaci je vždy nutné doložit poškození, popis a fotografii poškození. Nelze uplatňovat reklamaci na vadu, která není aktuální ( pokud je nějaká vady a není oznámena ihned po převzetí, zjištění, ale uplatněna až po delší době užívání - byla li od prvopočátku).

Reklamace se nevztahuje na poškození částí, které vyžadují údržbu spojenou s používáním. Např......gumy, těsnění, kolečka, rez. Na komponenty zarostlé vápníkem.

Převzetím zbožím zákazník potvrzuje, že bylo zboží v pořádku.

 

1/Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2/Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.

3/Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než doba uvedená prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

4/Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená  je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.

5/Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

6/Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím  se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7/Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Má-li věc vadu, za níž je DODAVATEL zavázány, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8/Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

9/Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese reklamačního oddělení , která bude na vyžádání sdělena. ( dle dodavatele reklamovaného zboží). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

10/Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

11/Při dodání nové věci vrátí Kupující DODAVATELI na jeho náklady věc původně dodanou.

12/Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, prodejce mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

13/Zárukou za jakost se DODAVATEL zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

14/Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než DODAVATEL, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu.

15/Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

16/DODAVATEL si vyhrazuje právo na změny rozměrů, funkcí dodávaného zboží v závislosti na změnách výrobce(tyto změny nemusí být vždy uvedeny v popisu) o kterých nebyl všas informován.

 

 


Adresa

 Provozovatel

Relaxovat.cz
Orchidejova 252
25084 Květnice, Praha východ

na uvedené adrese není kamenný obchod

Kontakty
Logo
Napište nám prosím, odpovíme do 24 hodin
Copyright 2023 relaxovat.cz. Všechna práva vyhrazena.